خانه / اخبار / تکنولوژی / دانلود مقاله اﻧﻮاع ﻓﻦ آوری ﻟﻤﺴﯽ

دانلود مقاله اﻧﻮاع ﻓﻦ آوری ﻟﻤﺴﯽ

فن آوری صفحات لمسی
فن آوری صفحات لمسی

برای این ساعت از سایت دانلود مقاله انواع فن آوری لمسی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد .

مقاله مورد نظر یک مقاله کاملا استاندارد مربوط به رشته مهندسی نرم افزار میباشد که هم اکنون میتوانید دانلود کنید .

 

چکیده مقاله : از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب؛ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ازاﯾﻦرو ﻓﻦآوری ((ﺗﺎچ اﺳﮑﺮﯾﻦ)) ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻦآوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آینده فن آوری با نام فن آوری هوا لمسی که یک انقلاب بزرگ در فن آوری‌های لمسی به حساب می‌آید و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. 

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴـﯽ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺻـﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ دارای ﻣﺰﯾﺖﻫـﺎ و ﻣﻌـﺎﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ  ماست و به عبارتی در دستگاه ATM  یا عبار بانک نیاز شدیدی به این فن اوری احساس میشود .

ﮐﺎر ﺑـﺎ اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻦآوری ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮏ اﺳـﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻣﺨﺼـﻮص ﯾـﺎ اﻧﮕﺸـﺖ ﻟﻤـﺲ ﮐـﺮده و ﻓﺮﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿـﺪ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﺣـﺎل ﺑـﺎ  افزودن touch screenﺑﻪ آن؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻣﻮس ﯾـﺎ ﺻـﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ را گرفته و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ورودی / ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
انباشت سطحی یا surface capacitanee انباشت نمایشی یا projected capacitanee انباشت متقابل یا mutual capacitanee انباشتانی خودی یا self capacitanee مقاومتی یا resistive مادون‌قرمز یا infrared امواج ماورای صوتی یا surface Acoustic wave

اگر علاقه مند به دانلود این مقاله هستید از طریق لینک زیر اقدام کنید

 

همچنین ببینید

ieltsbook

دانلود کتاب Cambridge IELTS 10

آیلتس آیتلس از اینرو شناخته شده میباشد که در حال حاضر یکی از معتبر ترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *